கலைச்சொல்லாக்க விதிகள்

0 மறுமொழிகள்

ஓம்.
திரு வா.செ. குழந்தைசாமி தலைமையிலான குழு கலைச்சொல்லாகத்திற்கென சில உத்திகளைத் தயாரித்திருக்கின்றனர்.
 திருவாளர்கள் ஆண்டோபீட்டர், மு.சிவலிங்கம் மற்றும் என். பாலசுப்பிரமணியம் அதன் உறுபினர்கள்.
அவர்கள் கண்டபடி  கலைச்சொற்கள் ,
எடுத்துக்காட்டாக:
hard disk-வன் வட்டு(மொழிபெயர்ப்பு அடிப்படையில்)
hard disk-  நிலை வட்டு (பொருள் அடிப்படையில்)

எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாதவற்றைத் தவிர்க்கலாம்.
text-  பனுவல்

Line- கோடு.
Telephone line- தொலைபேசித் தடம்
On-line- நிகழ்நிலை

virus- நச்சு நிரல்
Applet- குறு நிரல்
Audio-  கேட்பொலி
Network-  பிணையம்
Internet- இணையம்
Browser- உலாவி
Internet browsing center- இணைய உலா மையம்.

CPU,Memory, Monitor, Disk Drive- மையச் செயலகம்,நினைவகம்,திரையகம், வட்டகம்
Gateway,Router, Bridge,Brouter- நுழைவி, திசைவி, இணைவி, இணைத்திசைவி

Mouse-  சுட்டி
Modem-இணக்கி
ROM- அழியா நினைவகம்
RAM- நிலையா நினைவகம்

அளவைச் சொற்களை அப்படியே ஒலிபெயர்த்து எழுதலாம்.
கிலோ, மெகா, பிட், பைட், ஹெர்ட்ஸ், மிப்ஸ்


---------- Forwarded message ----------
From: <ravidreams@googlemail.com>
Date: 2009/11/18
 கலைச்சொல்லாக்க விதிகள்


http://www.tcwords.com/Rules_for_technical_terminology.pdf

நன்றிதமிழ் விக்கி குழுமம்
ஓம். வெ.சுப்பிரமணியன் ஓம்.
--

மறுமொழிகள்

0 comments to "கலைச்சொல்லாக்க விதிகள்"

Post a Comment

 

Copyright 2008 Tamil Heritage Foundation. All Rights Reserved. Designed by LIMATION TECHNOLOGIES